ČASKY s.r.o.

Montážne a zváračské práce

NAŠE REFERENCIE

Časky s.r.o.

Montážne práce oceľových konštrukcií, mostov, pásových dopravníkov a montovaných síl

Hľadáte partnera? Radi Vám poskytneme bližšie info.


Naše služby

Poskytujeme montážne práce oceľových konštrukcií, mostov, pásových dopravníkov a montovaných síl.


Montážny pracovník


 • prax v obore minimálne 5 – 20 rokov
 • výborné montážne zručnosti
 • ovládanie výkresov
 • skúsenosti s prácov v Nemecku
 • ovládanie nemeckého jazyka (aktívne), aspoň jeden člen tímu


Zvárač


 • 15 rokov praxe
 • európske normy na elektródu a CO2
  • EN 287-1 111 T BW 1.1 B/B t12.0 D60 H-L045 ss nb
  • EN 287-1 135 T BW1.1 S t12.0 D60 H-L045 ss nb POLITIKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI A OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Pri realizácii svojich podnikateľských aktivít využíva firma Časky, s.r.o. skúsenosti pracovníkov spoločnosti a pracujúcich pre spoločnosť. Vychádza pritom z ich angažovanosti, znalosti problematiky a riadiacich schopností v zhode so základným zameraním firmy.

Vedenie spoločnosti sa zaväzuje:

 • dodržiavať aplikovateľné právne a iné požiadavky z oblasti BOZP a ochrany ŽP,
  sústavne a trvale zlepšovať systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia,
 • zabezpečovať pravidelnú odbornú prípravu, kvalifikáciu, školenia zamestnancov a rozvíjať ich povedomie o zásadách BOZP aby to viedlo k bezpečnej práci, ochrane zdravia,
 • predchádzať vzniku nehôd, pracovných úrazov, chorôb z povolania alebo poškodenia zdravia, poškodenia životného prostredia a hmotných škôd,
 • plniť úlohy v starostlivosti o BOZP, ktoré sú súčasťou plnenia všetkých úloh vedúcich zamestnancov,
 • v rámci kompetencií vytvárať potrebné technické, organizačné, finančné a personálne predpoklady pre bezpečné pracovné prostredie, v prípade potreby ich priebežne
 • prispôsobovať a uvádzať do života koncepciu bezpečnosti,
 • vydávať pravidlá a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade so zákonnými predpismi,
 • na základe zistených nebezpečenstiev, ohrození, rizík vytvárať pracovné podmienky s cieľom čo najviac znížiť pravdepodobnosť vzniku nepriaznivých rizík spôsobujúce ujmu na zdraví a majetku,
 • bezplatne poskytovať a starať sa o osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré sú určené na ochranu pred poraneniami pri práci a pred chorobami
 • informovať zamestnancov a zástupcov zamestnancov o stave zaistenia BOZP, hlavne v oblasti eliminácie rizík na pracoviskách,
 • umožniť zamestnancom a zástupcom zamestnancov vyjadriť sa k problematike BOZP.

ČASKY s.r.o.

Dubovica 28, 082 71 Lipany
Slovenská republika

+421 918 955 308

www.casky.sk

casky@casky.sk

SÍDLO SPOLOČNOSTIDubovica 28, 082 71 Lipany, +421 918 955 308


O SPOLOČNOSTI

Poskytujeme montážne a zváračske práce s výbornými skúsenosťami a viacročnou praxou.